Nieuwsbericht

Mededeling van 29-03-2019

Meer tools voor gemeenten om misdaad aan de wortels uit te roeien

29 maart 2019


De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. De Ministerraad heeft beslist het ontwerp voor te leggen voor advies aan de bevoegde instanties, een belangrijke volgende stap in de totstandkoming van het wetsontwerp.

Door deze wet krijgen burgemeesters en lokale besturen meer wettelijke tools in handen om krachtdadig op te treden tegen ernstige georganiseerde criminaliteit. Daarnaast kunnen ze ook ‘voorkomen’ dat criminelen zich nestelen in het economisch en maatschappelijke weefsel van de stad of gemeente. Het gaat meer bepaald om de creatie van een wettelijke basis voor gemeenten om middels een gemeentelijke politieverordening een ‘integriteitsonderzoek’ te kunnen voeren naar de uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen. Het integriteitsonderzoek is erop gericht na te gaan of er een ernstig risico bestaat dat er criminele relaties zijn of er ernstige aanwijzingen dat de uitbating gebruikt zal worden om criminele feiten te plegen of er zulke voordelen uit te halen. De resultaten van het integriteitsonderzoek kunnen aangewend worden om een vergunning niet af te leveren, te schorsen of op te heffen, dan wel een uitbating te sluiten. Het wetsontwerp voorziet ook in de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) die adviezen kan verlenen aan de gemeenten over aanvragers van vergunningen.

Deze manier van alert bestuur door middel van bestuurlijke handhaving kan preventief problemen aanpakken en een strafrechtelijke afhandeling vermijden. Een efficiënt bestuurlijk handhavingsbeleid moet kaderen in een meer globale multidisciplinaire ketenaanpak waarbij zowel de bestuurlijke als de strafrechtelijke aanpak, elk vanuit hun specificiteit en finaliteit mekaar aanvullen en versterken. De bestuurlijke en de gerechtelijke aanpak vullen elkaar aan, gaan hand in hand, ook al kan de bestuurlijke aanpak geen vervanging zijn van justitie

Dit preventief optreden is noodzakelijk om de strijd aan te gaan tegen overlast en georganiseerde criminaliteit die het sociaal weefsel binnendringen en ondermijnen. We moeten er immers over waken dat misdaadgeld niet via witwas- of stromanconstructies de reguliere economie binnendringt. Alleen zo behouden we leefbare en veilige gemeenten en steden.

Met deze nieuwe wet wordt de nieuwe gemeentewet aangepast, alsook de drugswet en de GAS-wet.


< Vorige bericht