Nieuwsbericht

Mededeling van 25-03-2020

Federaal Crisiscenter publiceert FAQ-document inzake Corona (versie 7 – 24.03.2020 – 22u45).

25 maart 2020


ALGEMEEN

Vanaf wanneer zijn de maatregelen van toepassing?

Vanaf de middag van 18 maart tot en met 5 april (tot en met 3 april voor de scholen) zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht.

 

De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden. 

 

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de reeds genomen besluiten voor de lokale overheden?

 

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit en verdere verduidelijkingen volgen in de komende uren. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

 

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

ALGEMENE PRINCIPES

Op basis van welke principes kwamen deze maatregelen tot stand?

•       De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing;

•       De overheden moeten kunnen blijven functioneren;

•       Indien ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd) om hun kinderen op te vangen moeten kleine kinderen worden opgevangen in de kinderopvang en scholieren op school. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten;

•       De social distancing maatregelen (minimum 1.5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor gezinnen die onder hetzelfde dak wonen. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering (dit is niet van toepassing voor personen die onder hetzelfde dak leven);

•       Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden;

•       Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan. 

 

ZORG EN GEZONDHEID

Ondanks de algemene maatregelen met betrekking tot de social distancing, blijft de zorg voor hulpbehoevenden prioritair en moet die gegarandeerd blijven.

 

ZIEKENHUIZEN

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?  

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties werden. geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, …) mogen voortgezet worden.

 

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?  

De bezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

 

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

 

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen openblijven?

Ja.

 

MEDISCH

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?

Ja, bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits inachtneming van de social distancing en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand.

 

Is het vervoer van bloed, bloedproducten en medicijnen nog steeds toegelaten?

Ja, dit valt onder een essentiële verplaatsing.

 

Wie wordt momenteel getest?  

De staalafnames zijn op dit moment voorzien voor twee categorieën van personen:

•       Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.

•       Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van “mogelijk geval”, en die koorts heeft. 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx


Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?  

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. 

Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. 

Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

 

WOONZORGCENTRA

Een 'babbelbox' in een inkomhal van het WZC? (een tijdelijk lokaal met een eigen buitendeur, waar in de wand een grote glasplaat is verwerkt en waarin een intercom-systeem is geïnstalleerd). Valt een verplaatsing van 1 of maximum 2 familieleden naar die babbelbox onder de noemer 'verplaatsing om mensen in nood te helpen’?

Dit kan mits het desinfecteren van het glas na elk bezoek. Weliswaar is communicatie op afstand (telefonisch, video-oproep, …) meer aangeraden omwille van hygiënische redenen.  

 

NIET-RESIDENTIËLE ZORG

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?

Ja.

 

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?

Ja, absoluut.

 

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?  

Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slechts één persoon bovenop de chauffeur per traject.

 

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met co-morbiditeit verzorgen?  

Essentieel bezoek (mantelzorgers, …) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal te isoleren.

 

Moeten thuisverpleegkundigen verder werken? 

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

 

Zijn psychologen essentieel?  

Ja.

 

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

 

Wat met niet-dringende medische opsporingsonderzoeken?

Informeer u bij de organiserende instellingen en volg hun richtlijnen.

 

Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?

Ja, absoluut. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

 

ZORG

Mogen thuiszorgwinkels openblijven ?

Ze mogen openen op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. In dit verband, wordt er rekening gehouden van de mogelijke kwetsbare situatie van de persoon.

 

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

De winkel dient gesloten te worden en mag klanten enkel verhelpen bij noodgevallen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht. 

 

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Gezondheidszorgberoepen, zoals tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen beoefend blijven worden, maar uitstelbare zorg dient te worden verdaagd.

 

Mogen schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra, …) openblijven?

Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

 

Mogen tattooshops open zijn?

Neen, ze moeten sluiten.

 

Wat met wassalons?

De wassalons blijven open tijdens hun gebruikelijke openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en hygiënemaatregelen. 

 

Hoe verloopt de medische opvang van zieke daklozen en personen die illegaal op openbaar domein samenhokken? 

Zij zullen verzorgd worden via het OCMW. De opvangstructuren maken geen onderscheid tussen daklozen. Sommige mensen kunnen illegaal in het land verblijven.

 

In Brussel is er een federaal centrum met 250 opvang- en verblijfplaatsen. Die structuur wordt beheerd door het Belgische Rode Kruis. Er is medische permanentie en sociale dienstverlening, de hygiëne wordt verzekerd en er worden maaltijden aangeboden. Daar worden indien nodig 15 insluitingsruimten voorzien.

 

In Wallonië wordt het daklozenbeheer geregeld door de minister van Gezondheid, met samenwerking van de Provinciegouverneurs en de plaatselijke autoriteiten.

(https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernementhttps://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.htmlde-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html)

 

Brussels Gewest:

Er werden dringende maatregelen beslist door de minister van Sociale Actie, Alain Maron

https://coronavirus.brussels/index.php/2020/03/16/mesures-specifiques-a-destination-deshttps://coronavirus.brussels/index.php/2020/03/16/mesures-specifiques-a-destination-des-personnes-sans-abri/personnes-sans-abri/


zie ook:

https://www.ama.be/coronavirus-etat-des-lieux-du-secteur-sans-

abri/?fbclid=IwAR2VUwE9gyXMzZmafO38uZBNHZhAp5ozoMTclxKRTwuQNfHu7Xv-wo0yhSA


In Vlaanderen 

De overheden (Agentschap Zorg & Gezondheid) geven aanbevelingen aan de opvang- en verblijfdiensten voor daklozen.

https://www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/200317_covid19_inloopcentra_opvang.pdf

 

Rekening houdend met de verschillende maatregelen beslist door de gewesten en het federale centrum, wordt op dit moment een tussenkomst van de civiele bescherming niet overwogen.

DIERENZORG

Mogen dierenartsen hun activiteiten verderzetten?

Ja.

 

Mogen dierenasielen openen?

Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en mits innachtneming van social distancing maatregelen. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

 

Mogen dierenhotels openblijven?

Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

 

Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Zijn dierenkapsalons geopend?

Neen, zij zijn gesloten.

 

Mogen eigenaars van dieren hun dieren blijven bezoeken en voederen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

                 

HANDELSZAKEN, WINKELS EN MIDDENSTAND

Welke winkels blijven open?

Alle fysieke winkels en handelszaken zijn gesloten, met uitzondering van:

•       voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (open tot 22u);

•       dierenvoedingswinkels;

•       apotheken;

•       krantenwinkels;

•       tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

 

Welke zijn de specifieke maatregels voor winkels die openblijven?

Voor alle winkels geldt dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om de social distancing maatregelen te respecteren en in het bijzonder het houden van de sociale afstand van 1.5 m tussen elke persoon.

Bovendien moet de toegang tot grote oppervlakten als volgt worden geregeld:

•       één persoon per 10m² gedurende een maximale periode van 30 minuten;

•       in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

 

Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst worden?

De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het MB van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag. Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

 

Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?

Het ministerieel besluit voorziet in een wijziging van de openingsuren. Voor de coronacrisis mochten winkels openblijven tot maximum 20 uur (en 21 uur op vrijdagavond). Nu mogen die winkels openblijven tot 22 uur. 

Nachtwinkels mogen open zijn tussen hun gebruikelijk openingsuur en 22 uur. 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de vestigingseenheden gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dit dient te gebeuren op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

 

Kan er een verplichting opgelegd worden om winkels open te houden?

Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven.

 

Wat wordt er verstaan onder voedingswinkels?

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, als:

•       er geen verbruik ter plaatse is; 

•       en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen;

•       en men in staat is om social distancing tussen de klanten te organiseren.

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, …  

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

 

Hoe zit het met gemengde winkels?    

Het ministerieel besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.

Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die papierwaren blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

 

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (takeaway) mag niet.

 

Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen mogen geopend blijven.

 

Welke andere maatregelen zijn voorzien om het hamsteren tegen te gaan?

E-commerce en afhalen aan afhaalpunten wordt gestimuleerd. Woekerprijzen kunnen worden gecommuniceerd op www.meldpunt.belgie.be/meldpunt/  

 

Wat gebeurt er met de wettelijke garantie op consumptiegoederen?

Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, ...) en het niet nog erger maken.

De consument zal dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist. 

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens het coronavirus, mag de verkoper zich niet kunnen beroepen op de overschrijding van de termijn om te weigeren in te grijpen.

Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).

 

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan voedingszaken?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven.  De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

 

Wat met markten? 

Markten zijn verboden, behalve de voedingskramen die nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn.

 

Mag een marktkramer aan huis verkopen?

Ja, thuislevering kan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) blijven werken?

Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Afhalingen op officiële afhaalpunten zijn toegestaan.

 

Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?

Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen mobiele commerciële vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken aangezien werken op afstand in hun geval niet doenbaar is?

Nee, commerciële vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet voortzetten.

 

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als 'niet-essentiële' handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

                 

HORECA

ALGEMEEN

De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen echter openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes. 

 

AFHAAL

Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mag enkel tussen 7u en 22u.

 

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck. 

                 

ECONOMIE, WERK EN VRIJE BEROEPEN

ALGEMEEN

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

 

Is telewerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

 

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een sociale afstand van 1,5m tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

 

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidive in het niet in acht nemen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

 

Zijn deze maatregelen van toepassing voor alle sectoren en diensten?

Neen. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing voor bedrijven in de cruciale sectoren en essentiële diensten. 

 

Echter, deze bedrijven moeten indien mogelijk ook een telewerksysteem in werking stellen en social distancing maatregelen respecteren.

 

De complete lijst van deze cruciale sectoren en essentiële diensten werd samengesteld en bijgevoegd aan het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

 

Mogen uitbesteders en nevendiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?

Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties. 

Zo mogen bijvoorbeeld vrachtwagens die voedingszaken bevoorraden nog gereinigd worden, en is het reinigen van ruiten toegestaan.

De andere voorbeelden moeten geval per geval worden beoordeeld.

 

Wat als een werkgever telewerk verbiedt omwille van ‘organisatorische redenen’?

De werknemer kan klacht indienen via de website van de FOD.

Werkgelegenheid:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelenhttps://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteertniet-respecteert

 

Wat met een bedrijf dat werknemers uit verschillende landen van de Europese Unie tewerkstelt?

Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 schrijft voor dat bedrijven - ongeacht hun omvang - verplicht zijn om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, en dit zonder uitzondering.  Deze verplichting geldt evenwel niet voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten, die worden opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit (zie http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/18/2020030331/staatsblad).  Deze sectoren moeten er wel voor zorgen dat social distancing maatregelen in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

 

Tijdens het weekend heeft de regering bijkomend beslist dat de grenzen worden gesloten voor alle verkeer dat niet strikt noodzakelijk is.  Dat betekent dus dat in het buitenland gevestigde werknemers enkel de Belgische grenzen nog kunnen oversteken voor zover zij worden tewerkgesteld in de cruciale sectoren en essentiële diensten.  Voor de andere sectoren geldt dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten telewerken.  Indien dat niet mogelijk is, wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht.

 

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

In Vlaanderen kunnen mensen die problemen hebben om hun water- en elektriciteitsfactuur te betalen de website van de RVA raadplegen: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0. 

 

In Wallonië kunnen mensen die moeilijkheden hebben met het betalen van hun waterfactuur volgende website consulteren: http://www.spge.be.

 

AGRICULTURELE SECTOR

Mogen de winkels die de landbouwsector voorzien van fytoproducten, meststoffen, veevoer, … openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, blijven werken mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Ze passen waar mogelijk telewerken toe.

 

Mogen groothandelsmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

TRANSPORT EN VERPLAATSINGEN

Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

 

 Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

•       Woon- werkverkeer;

•       Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.);

•       Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wandelen, fietsen en joggen zijn toegestaan. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.

 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief mits inachtneming van de social distancing maatregelen zoals het houden van 1.5m afstand.

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

 

Wat met taxichauffeurs (en andere on-demand transportdiensten)?

Chauffeurs mogen verder personen vervoeren maar één persoon per rit in de wagen. Het gezin mag in één wagen. Het is aangeraden de taxi regelmatig te verluchten.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?

Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden. Een gezin mag in één auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten. Verplaatsingen met de auto moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?  

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Is het nog mogelijk om deelauto’s, deelsteps en deelfietsen te gebruiken?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden behalve voor recreatief gebruik. Gocarts voor één of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

 

Vallen de sector van autoverhuur en hun bedrijven onder de essentiële diensten?  

Ja, maar enkel voor noodzakelijke verplaatsingen en voor de essentiële diensten, en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Je moet verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermijden. 

 

Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)? Kunnen er voor dergelijke omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?

Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

 

Mogen herstellingsdiensten hun activiteiten voortzetten?

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en onder voorbehoud van voorzorgsmaatregelen openblijven voor dringende reparaties.

 

Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en mits inachtneming van de social distancing maatregelen voor dringende reparaties.

Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kan worden nageleefd, zal aan de betrokkene een uitstel worden verleend.

 

Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. 

Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

 

BOUW (BINNEN/BUITEN/MET OF ZONDER BEWONERS)

Algemeen

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen). 

 

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Voor particulieren kunnen e-commerce handelaars aangewend worden.

 

FINANCIËN

Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?  

Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

 

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

 

Zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-hethttps://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedurecoronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure.

 

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

 

Meer informatie: https://www.rva.be/nl en het persbericht van Minister van Werk Nathalie Muylle van 23/03/2020.

 

Mag de Nationale Bank openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De loketten zijn gesloten, maar de Nationale Bank blijft functioneren.

 

Mogen verzekeringskantoren openblijven?  

Ja, maar ze worden aangemoedigd internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.

 

Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven? 

Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Wat met banken en postkantoren?

Deze diensten maken deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?

Deze diensten mogen openblijven, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.

 

TELECOM

Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, ... moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?  

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

 

DIVERSE

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

 

Kunnen er bewakingsdiensten worden voorzien voor de bewaking en verzekering van voedselketen, bevoorrading en retail?

Ja. De diensten van private en bijzondere veiligheid maken deel uit van de cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals opgesomd in de bijlage bij het MB van 23 maart 2020.

 

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Die activiteiten worden strikt verboden.

 

Mag private verhuur van springkastelen plaatsvinden?

Neen.

                 

OVERHEDEN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

De administraties moeten blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen mits inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk.

 

De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

 

Mogen de gemeente- en provincieraden, raden van bestuur en algemene vergaderingen van openbare instellingen, intercommunales, etc. doorgaan? 

Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en waar de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

 

Vallen de OCMW’s onder ‘de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen’? 

Ja. Een OCMW verleent essentiële diensten.

 

Moet de OCMW-dienst voedselbedeling blijven organiseren of niet?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen, behoort dit tot de gezondheidszorg.

 

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Zij mogen blijven werken voor zover hun werkgever, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen bibliotheken openblijven?

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven met afhaalfunctie en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat deze dienstverlening gegarandeerd blijft.

 

Mag men van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken (diensten kadaster) nog een controle doen in en rond een woning in functie van een verkoop?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkopen mogen momenteel niet worden georganiseerd.

 

Mogen ondernemingsloketten openblijven?    

Ze organiseren zich zoveel mogelijk vanop afstand en indien absoluut nodig zijn ze geopend mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Zijn er specifieke bepalingen met openbare toiletten en hygiëne?  

In kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient nodige hygiënische maatregelen te nemen.

 

Kunnen wegenwerken en nutsvoorzieningen in het algemeen nog doorgaan?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Vallen de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) onder de ‘asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer’?

Ja.

 

EREDIENSTEN

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en nauwlettend op de naleving ervan te letten. 

 

Mogen religieuze diensten doorgaan?

Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen en crematies.

 

Wat met begrafenissen en crematies?

Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, die moeten uitgesteld worden.

 

AFVAL

Zijn de containerparken gesloten?

De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.

De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling.

De regeling voor Wallonië is te vinden op: www.environnement.wallonie.be

De regeling voor Brussel is te vinden op: https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

 

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

Ja, dat mag.

 

Mag de deur-aan-deur ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?

Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier en karton en PMD) worden voortgezet.

 

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

 

Valt het detecteren en opruimen van explosieven aan de kust onder het verbod?

Dit is toegestaan want dit valt onder het vrijwaren van de publieke veiligheid.

 

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Nee, we stimuleren mensen om geen vuil op straat te gooien. Weliswaar vallen zwerfvuilacties niet onder essentiële verplaatsingen.

 

GEVANGENISSEN 

Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?  

Alle vormen van bezoek zijn geannuleerd om het risico op infectie te beperken. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.

 

DIVERSE

Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?

Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

 

Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?

Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

 

                 

RECREATIE EN BUITENACTIVITEITEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de onmiddellijke omgeving van de woonplaats. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

 

ACTIVITEITEN

Mag men nog samenkomen?

Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

 

Mag men zich verplaatsen?

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

 

 Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

•       Woon-werkverkeer;

•       Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van         etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, etc.);

•       Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?  

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

 

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?

Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

 

Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?

Neen. 

 

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning. Meer informatie vindt u op: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19. 

SOCIALE CONTACTEN

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

 

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?

De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

 

Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is noodzakelijk dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te blijven tijdens de crisis.

 

OPENBARE DOMEINEN

Moeten provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?

De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

 

TOERISME

Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

 

Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van social distancing maatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

 

WAT VOOR DE VERSCHILLENDE TYPES VAN LOGEMENT?

Hotels mogen open blijven maar ZONDER TOEGANG tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen) en recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. 

De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

 

Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

 

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden essentiële verplaatsingen, individuele fiets- en joggingactiviteiten enkel in de buurt van de woonplaats toegelaten.

 

Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van Electrabel voor essentiële diensten (windmolenparken zee, Doel, Tihange, …). Kan er hiervoor uitzondering komen?

Vaste bewoners die daar hun vaste woning hebben, mogen blijven. 

 

Wat met woonwagenterreinen?

Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om hun verblijf te faciliteren tot het einde van de crisis.

 

                 

WONING

VERZORGING/ONDERSTEUNING HULPBEHOEVENDEN 

Mag poetshulp (dienstencheques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

DRINGENDE WERKEN

Dringende herstellings- en onderhoudswerken voor veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur kunnen innen nog steeds plaatsvinden.

Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene verplichtingen zoals het behoud van de sociale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers hun werk voortzetten en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Wat met schouwvegers?

Zij mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden?

Neen. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopsprocedures mogen momenteel niet worden georganiseerd.

 

KEURINGEN 

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?  

Voor meer info hieromtrent, zie deze link: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirushttps://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatseuitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse

 

Wat met technische controles van installaties? Idem voor onderhoudsnazichten.

 

Een keuring is van belang in het kader van de algemene veiligheid en moeten dus blijven doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

VERHUIZEN

Mogen verhuizen met of zonder verhuisfirma’s toegelaten worden?

Ja, een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.

 

UITHUISZETTINGEN

De gewesten hebben beslist voorlopig geen uithuiszettingen te doen.

                 

GEZIN EN FAMILIE

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

 

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen gezien worden binnen de vaste koker. 

 

ONDERWIJS

Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten. 

De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders: 

•       werken in de gezondheidszorg;

•       werken in een essentiële publieke sector;

•       geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

 

De refters mogen openblijven.

 

Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet. Kampen worden niet toegelaten.  

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

 

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. 

Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

 

Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

 

Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

 

Hoe zit het met de examens van universiteitsstudenten?  

Dit zal na een nieuwe evaluatie van de situatie bepaald worden.

 

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job. 

 

Gelden de regels voor de scholen ook voor de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies,...?  

Ze mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

                 

INTERNATIONAAL

Wat met betrekking tot de ferry’s naar buurlanden?

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als een recreatieve activiteit, maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en de luchthavenuitbater dient deze te faciliteren.

 

Mag goederentransport doorgaan?

Internationaal goederenvervoer is toegelaten.

 

Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

 

Mag men nog reizen naar het buitenland?

Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden.

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:  

•       Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer  

•       Voortzetting van de medische zorg

•       Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon 

•       De zorg voor dieren 

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden. 

 

Men moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.

 

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?

Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen. 

 

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in Nederland, Frankrijk, Luxemburg of Duitsland) kan zich blijven verderzetten.

 

Welke regels gelden er voor Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren?

Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen.

 

Welke regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen van de luchthaven? Dezelfde regels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

 

Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Toegelaten?  

Indien mogelijk bekijken of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet, is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is, maar men dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

 

Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?

U vindt de nodige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl  

 

Wordt er een attestatiesysteem om rond te rijden in werking gesteld zoals in Frankrijk? Er is een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

 

•       Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het NCCN over het coronavirus (https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroephttps://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-over-met-vignetkunnen-sneller-de-grens-over-met-vignet)

•       Mensen die de grens moeten oversteken vullen het formulier volledig in;

•       De politie zal dit formulier aan de grens controleren en toegang tot een buurland zal pas mogelijk zijn als alle gegevens van de persoon ingevuld zijn;

•       Er wordt één document per persoon opgesteld;

•       Er wordt aangeraden de maatregelen van social distancing te respecteren tijdens het transport, dus bij voorkeur maximaal twee personen in een personenwagen;

•       Als de opgehaalde persoon niet dezelfde persoon is als de persoon vermeld op het document zal de Belgische politie de toegang tot het Belgisch grondgebied voor deze opgehaalde persoon ontzeggen;

•       Het certificaat wordt ter beschikking gesteld in vier talen (NL, FR, DE, EN);

•       Buitenlandse ambassades en diplomatieke posten in België worden op de hoogte gebracht van deze procedure;

•       Belgische ambassades en diplomatieke posten in de buurlanden worden op de hoogte gesteld van deze procedure via Corona-Protocol@diplobel.fed.be.

 

                 

BIJKOMENDE CONTACTNUMMERS

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/146.89

Voor vragen over economie: 0800/120.33

Voor vragen over hulp aan Belgen in het Buitenland: 02/501.4000


Bestanden:
FAQ_7bis_NL.pdf369 K
< Vorige bericht