Nieuwsbericht

Mededeling van 08-12-2019

Een terugblik op één jaar Veiligheid & Binnenlandse Zaken

8 december 2019


Op zondag 9 december 2018 nam Minister Pieter De Crem de bevoegdheden Binnenlandse Zaken en Veiligheid over in de Federale Regering. Sindsdien zet hij zich in voor de veiligheid van ons land, een absolute topprioriteit van de Federale Regering. Vandaag, één jaar later, blikken we terug op het afgelopen jaar op basis van de belangrijkste prioriteiten die Minister De Crem sindsdien heeft uitgestippeld.

Grensoverschrijdende en harde aanpak criminaliteit en terreur

Ons land is door haar unieke strategische ligging een echte toegangspoort tot Europa voor handel- en personenverkeer. Die unieke locatie leidt echter ook tot belangrijke veiligheidsuitdagingen zoals drugssmokkel, mensenhandel- en smokkel of transmigratie. Een effectieve aanpak van die verschillende uitdagingen vereist doorlopend de inzet van middelen en mankracht.

De (nakende) Brexit is hierin een cruciale factor. Enkele voorbeelden van uitdagingen die een rechtstreeks gevolg zijn van (het vooruitzicht op) de Brexit zijn de herinvoering van grenscontroles aan de Belgisch-Britse grens alsook de impact op o.m. het veiligheidsgevoel bij onze bevolking door de groepen transmigranten die voor de Brexit nog trachten het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Om de transmigratiestromen onder controle te krijgen werden het afgelopen jaar zowel het aantal controles alsook het aantal grootschalige operaties sterk opgevoerd. De periodieke acties langs snelwegparkings en de grootschalige operatie om het Brusselse Noordstation te ontruimen zijn de meest zichtbare acties die het afgelopen jaar succesvol werden ondernomen. Daarbij blijf ik ook inzetten op internationale samenwerking en overleg om criminele bendes die zich bezighouden met mensenhandel- en smokkel een halt toe te roepen. Zowel de federale als lokale politie zijn betrouwbare partners en vormen beide een belangrijke schakel in de ketting waar verder ook Vreemdelingenzaken en Justitie deel van uitmaken.

Internationale samenwerking blijft ook belangrijk om andere criminaliteitsvormen aan te pakken. Aan de Belgisch-Nederlandse grensregio’s zijn wat dat betreft drugstrafiek, plofkraken en rondtrekkende motorbendes de meest zichtbare problemen. Al deze criminaliteitsvormen werden begin december besproken tijdens een speciaal belegde Belgisch-Nederlandse Ministeriële Conferentie Grenscriminaliteit. Tijdens dit overleg werden afspraken gemaakt om in de toekomst tot een betere gegevensuitwisseling te komen.

Respect voor de veiligheids- en hulpdiensten

Hulpverleners zijn mensen die zich dagelijks inzetten om uw leven en ons samenleven veiliger en beter te maken. Soms gaat dat gepaard met risico’s voor hun eigen veiligheid. Wat dat betreft was het afgelopen jaar opnieuw een zeer bewogen jaar. Tijdens een routinecontrole in Luik werd een politieagent neerschoten. In Beringen lieten twee brandweermannen het leven tijdens een zware brand. Op verschillende plaatsen worden brandweermensen geconfronteerd met agressie.

Geweld ten aanzien van hulpverleners – verpleegkundigen, artsen, brandweermensen, politieagenten, … - behoort tot de laagste categorie van het menselijk gedrag. Onze hulpverleners moeten hun job op veilige wijze kunnen uitvoeren en verdienen waardering en respect voor wie ze zijn en wat ze doen. Om die reden blijf ik een nultolerantie voor geweld ten aanzien van hulpverleners bepleiten. In de opleiding van brandweerlieden zal een deel worden gewijd aan omgaan met agressie. Bovendien zal er een communicatiecampagne worden opgestart. Daarnaast werd een nieuw Koninklijk Besluit aangenomen dat voorziet in een verhoogde terugbetaling van medische kosten voor hulpverleners. Sinds 1 juli voorziet het sectoraal ook in een looncorrectie voor het basis- en middenkader en bijkomende voordelen voor de politie. Al deze maatregelen beogen om de job van politieagent aantrekkelijk te houden.

Aandacht voor innovatie en vernieuwing

Veiligheidsuitdagingen veranderen zowel qua vorm als complexiteit. Internet en digitalisering zorgen voor nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit terwijl bestaande criminaliteitsvormen als woninginbraken blijven bestaan. Het gevolg is dat onze politiediensten blijvend op zoek zijn naar goede werkkrachten en dat de profielen naar waar we op zoek zijn ook wijzigen. Het belang van die ‘nieuwe profielen’ werd recent nog aangetoond door de Belgische cyberaanval op de propaganda- en internetkanalen van terreurgroep IS.

Onze politiediensten moeten een competitieve en aantrekkelijke werknemer zijn die een goede opleiding aanbieden, een goed loon en dat binnen een modern statuut. Daarom werd het voorbije jaar verder werk gemaakt van de modernisering van het politiestatuut en het efficiënter maken van de rekruteringsprocessen. Daarnaast moeten ook de veiligheidsdiensten zelf blijvend inzetten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling om oude en nieuwe misdaadvormen op een zo daadkrachtig mogelijke manier aan te pakken. De verdere en meer uitgebreide inzet van drones en scanners, een vlottere gegevensuitwisseling tussen partners, de lancering van een smartphoneapplicatie om politieoptredens efficiënter te maken en het inzetten op Buurtinformatienetwerken (BIN’s) waarbinnen burgers samenwerken met veiligheidsdiensten zijn allemaal initiatieven die ons in staat moeten stellen gericht en correct op te treden.

Ook de noodcentrales zullen verder worden vernieuwd. Er komt een veralgemeende invoering van IVR voor de noodnummers nadat uit de testen bleek dat dit tot significante efficiëntiewinsten leidt. In 2020 zal ook een bovenprovinciale infrastructuur worden uitgerold zodat de noodcentrales niet langer provinciale eilandjes. Op die manier krijgt elke noodcentrale een overzicht over de beschikbare middelen over de provinciegrenzen heen.

Naast die operationele inzet is er het blijvende belang van bewustwording via sensibiliseringscampagnes. Zo werd dit jaar een campagne tegen woninginbraken ontrold en blijft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ook aandacht besteden aan o.m. brandpreventie.

Waken over evenwicht tussen controle en privacy

Digitalisering en het internet bieden tal van nieuwe opportuniteiten maar werpen ook nieuwe vragen op. Eén van de belangrijkste vragen is hoe tot een correct evenwicht wordt gekomen tussen controle, privacy en mensenrechten. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om toepassingen zoals de slimme camera’s, bodycams, toepassingen rond gezichtsherkenning, de elektronische identiteitskaart en de screening van passagiersgegevens.

Wat dit laatste betreft levert een nieuwe dienst van het federaal crisiscentrum, de BelPIU of de Belgische Passagiersinformatie-eenheid, indrukwekkend werk af. De dienst zorgt voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van passagiers die een internationaal transportmiddel van of naar België gebruiken en helpt ons heel erg vooruit in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Deze systematische controle leidde dit jaar alleen al tot de interceptie van 100 personen in het kader van de strijd tegen terreur, en nog eens 120 aanhoudingen in de context van mensensmokkel. Momenteel ligt de focus op screening van luchthavens, maar we breiden dit ook verder uit naar bussen en treinen.

 

Weldra wordt ook een digitale vingerafdruk toegevoegd aan de Belgische identiteitskaart. Naast het feit dat dit een Europese verplichting is, maakt dit het criminelen ook moeilijker om identiteitsgegevens te vervalsen of te misbruiken.


< Vorige bericht